Obwieszczenia, Zawiadomienia, Ogłoszenia

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. “Budowa nowej przepompowni ścieków “POLNA” z kanałem tłocznym ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 5666/5, 5666/6, 5666/7, 5666/9, 5414/2, 5758/5, 3242/1.

Węgrów, 27.09.2013 rok IOŚ.6220.3.3.2013  O B W I E S Z C Z E N I E o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcoia pn.“Budowa nowej przepompowni ścieków “POLNA” z kanałem tłocznym ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid. 5666/5, 5666/6, 5666/7, 5666/9, 5414/2, 5758/5, 3242/1.

Węgrów, 10.09.2013 r. IOŚ.6220.3.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.“Rozbudowa zakładu węży ogrodniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną” przy ul. Strefowej 7 w Węgrowie, na działkach o Nr ewid. 590/6, 590/8.

Węgrów, 26.04.2013 r IOŚ.6220.2.6.2013 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej (zbiornik azotu 30205,0 l i zbiornik argonu 6365,0 l)” na działce o Nr ew. 4846 położonej w Węgrowie przy ul. B. Joselewicza.

Węgrów, 5.04.2013 r IOŚ.6220.1.8.2013 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego suchych zapraw budowlanych” na części działki o Nr ewid. 590/1 położonej w Węgrowie na Grudziach III.

Węgrów, 18.01.2013 r IOŚ.6220.9.10.2012-2013 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład rozbioru tusz drobiowych wymagający zmiany sposobu użytkowania budynku w miejscowości Węgrów na działce o Nr ewid. 6180/12 oraz planowana rozbudowa budynku handlowego stacji paliw na działkach o Nr ewid 6180/12 i 6180/10”.

Węgrów, 17.01.2013 r IOŚ.6220.8.10.2012-2013 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa mostu o dobudowę kładki dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece Ada w m. Węgrów w ciągu drogi powiatowej nr 4223W Węgrów - Międzyleś”., przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid.: 6171, 6147, 5756/3, 1082,5822/2. 5822/19.

Węgrów, 8.10.2012 rok IOŚ.6220.7.1.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. [...]

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb ”

Węgrów, 31.05.2012 rok IOŚ.6220.5.7.2012 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia Nr WOOŚ-II.4240.648.2012 MŚ z dnia 28.05.2012 roku w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”, przewidzianej do realizacji na działkach o Nr ewid.: 5755, 4456, 4452, 5756/1, 3299, 5412, 5818/3, 5756/3, 1730/6, 5818/1, 5822/2, 5831, 1729, 1057, 6147, 6171, 1056, 1800, 1082, 5822/19, 1042/18, 5822/7, 1597.

Węgrów 2012.05.31 IOŚ.6220.5.5.2012 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), art. 74 ust. 3 o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie zapytania o wyrażeniu opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”

Węgrów, 10.05.2012 rok IOŚ.6220.5.2.2012 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie zapytania o wyrażeniu opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W, ul.Szamoty na odc. w km. od 0+438 do km.0+585 oraz w km. od 0+743 do km. 1+900, łączna długość odcinka 1304 mb. ”

Węgrów, 10.05.2012 rok IOŚ.6220.5.1.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego gotowych wyrobów metalowych” na działkach o Nr ewid. 4846, 3867, 5868, 3862, 3863, 4096 położonych przy ul. B. Joseleiwcza w Węgrowie .

Węgrów, 17.04.2012 r IOŚ.6220.3.9.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. “Rozbudowa stacji paliw” przy ul. Przemysłowej w Węgrowie na działce o Nr ewid. 5676/1.

Węgrów, 10.04.2012 r IOŚ.6220.2.8.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. “Budowa zakładu produkcyjnego węży z zapleczem biurowo-magazynowym” na terenie podstrefy Węgrów TSSE- EURO-PARK WISŁOSAN, na działkach o nr ewid. 590/6, 590/8.

Węgrów, 28.02.2012 r IOŚ.6220.1.7.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL pod nazwą „Węgrów 2” nr 0071”.

Węgrów, 3.10.2011 r IOŚ.7670/13/36/05-11 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, art 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych Węgrów-Karolew-Klimowizna-Ruchna od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna )do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew).

Węgrów, 14.09.2011 r IOŚ.6220.7.10.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych Węgrów-Karolew-Klimowizna-Ruchna od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna )do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew).

Węgrów, 30.08.2011 rok IOŚ.6220.7.8.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 ustawy [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych Węgrów-Karolew-Klimowizna-Ruchna od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna )do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew).

Węgrów, 30.08.2011 rok IOŚ.6220.7.7.2011 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyrażeniu opinii, że dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych Węgrów-Karolew-Klimowizna-Ruchna od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna ) do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew), nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Węgrów 2011.08.30 IOŚ.6220.7.5.2011 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), art. 74 ust. 3 o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. :Budowa budynku usługowego-salonu sprzedaży, serwisu maszyn i urządzeń rolniczych z zapleczem socjalno-biurowym na działkach o nr ewid. 2210/11, 2210/12 w miejscowości Wegrów przy ul. Kościuszki.

Węgrów, 29.08.2011 r IOŚ.6220.5.8.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. “Budowa zakładu produkcyjnego Firmy JAS-POL Sp.z o.o.”, polegającego na budowie zakładu produkcji cukierniczej-wypieku ciast, na działce o Nr ew. 2474/1 położonej w Węgrowie przy Alei Solidarności i ul. Gołębiewskiego.

Węgrów, 19.08.2011 r IOŚ.6220.6.8.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej-Węgrów (Klimowizna)-Ruchna-Karolew od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna )do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew.

Węgrów, 9.08.2011 rok IOŚ.6220.7.2.2011 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej-Węgrów (Klimowizna)-Ruchna-Karolew od km 0+06,58 (droga krajowa nr 62, m. Klimowizna )do km 2+642,52 (granica powiatu, m. Karolew.

Węgrów, 9.08.2011 rok IOŚ.6220.7.1.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. [...]

Obwieszczenie wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości w postanowieniu Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7.08.2006 roku /znak IGK.7670/17/04/06/, dotyczące na jakiej podstawie odstąpiono od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Aleja Siedlecka”

Węgrów, 15.06.2011 r. IOŚ.7670/1/09/06-11 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 46a ust. 5 w związku z art 51 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniajacego wątpliwości w postanowieniu Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 7.08.2006 roku /znak IGK.7670/16/04/06/, dotyczące na jakiej podstawie odstąpiono od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Siedleckiej i w ul. Wierzbowej”.

Węgrów, 15.06.2011 r. IOŚ.7670/16/09/06-11 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 46a ust. 5 w związku z art 51 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową” na działce o Nr ewid 6013/2 zlokalizowanej w Węgrowie Zelce I 3A.

Węgrów, 20.04.2011 r IOŚ.7670/1/7/2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego gotowych wyrobów metalowych” na działkach o Nr ewid. 5676/7, 5676/17, 5676/19, 5676/20 przy ul. B. Joseleiwcza 3.

Węgrów, 18.04.2011 r IOŚ.6220.3.7.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na rzecz JAS-POL Spółka z o.o. ul. J. Piłsudskiego 180 lok. L-46 dla inwestycji pn.:“Budowa zakładu produkcyjnego Firmy JAS-POL Sp.z o.o.”, polegającego na budowie zakładu produkcji cukierniczej-wypieku ciast, na działce o Nr ew. 2474/1 położonej w Węgrowie przy Alei Solidarności i ul. Gołębiewskiego.

Węgrów, 15.03.2011 r IOŚ.6220.2.7.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego gotowych wyrobów metalowych” na działkach o Nr ewid. 5676/19, 5676/20 przy ul. B. Joseleiwcza 3.

Węgrów, 1.02.2011 r IOŚ.7670/8/7/2010 -2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej pn. „Budowa zakładowej stacji paliw” na działce o Nr ew. 6001/1 położonej w Węgrowie przy ul. Gajowej 14.

Węgrów, 19.01.2011 r IOŚ.7670/6/7/2010 -2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej pn. „Rozbudowa ulicy Mistrza Twardowskiego i Palloniego w Węgrowie” na działkach o Nr ewid. 5879, 6170, 4139/3, 4140, 5916/5, 4862/4, 5921/3, 4862/5, 4862/6, 4861/2, 4859/28, 4861/3, 4861/10, 4861/6, 4861/12, 5907/5, 3915, 4860, 4859/3, 4859/11, 4859/27.

Węgrów, 19.01.2011 r IOŚ.7670/7/9/2010 -2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Węgrów, 15.11.2010 rok IOŚ.7670/7/04/2010 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ADDIT Sp. z o.o. i Stacji Paliw Jerzy Wołynko Węgrów ul. Przemysłowa 9B ” na działkach o Nr ew. 5674/2, 5676/1, 5676/2, 5676/17, 5676/19 położonych w Węgrowie przy ul. Przemysłowej.

Węgrów, 20.08.2010 r IOŚ.7670/5/06/2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018”, “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 “

Węgrów, 5.08.2010 rok IOŚ.7610/1-3/2010 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” oraz dla “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą edo roku 2018 “

Węgrów, 4.08.2010 rok IOŚ.7610/1-2/2010 O G Ł O S Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływamia na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010-2014 z perspektywą do [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ZPH „Netex” Podszus Spółka Jawna” na działkach o Nr ew. 5888, 5676/13 położonych w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy.

Węgrów, 28.07.2010 r IOŚ.7670/4/09/2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ZPH „Netex” Podszus Spółka Jawna” na działkach o Nr ew. 5888, 5676/13 położonych w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy.

Węgrów, 7.07.2010 rok IOŚ.7670/4/07/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 ustawy [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ZPH „Netex” Podszus Spółka Jawna” na działkach o Nr ew. 5888, 5676/13 położonych w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy

Węgrów, 27.05.2010 rok IOŚ.7670/4/06/2010 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcji gotowej karmy dla zwierząt” na działce o Nr ew. 6001/1 położonej w Węgrowie przy ul. Gajowej 14 dla KARES s.c. Krzysztof i Paweł Świętochowscy, 07-100 Węgrów, ul. Gajowa 14.

Węgrów, 14.05.2010 r IOŚ.7670/3/7/2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ZPH „Netex” Podszus Spółka Jawna” na działkach o Nr ew. 5888, 5676/3 położonych w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy.

Węgrów, 27.04.2010 rok IOŚ.7670/4/04/2010 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Odwodnienie terenu zakładu ZPH „Netex” Podszus Spółka Jawna” na działkach o Nr ew. 5888, 5676/3 położonych w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy.

Węgrów, 26.04.2010 rok IOŚ.7670/4/1/2010 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z [...]

Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:“ Budowie ulic w Węgrowie: Obrębowej, Skośnej oraz łączników pomiędzy ulicą Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami Skośną i Obrębową wraz z kanalizacją deszczową” na działkach o Nr ewid. 3991/4, 3999/5, 4005/1, 4006/1, 4007/5, 4009/2, 4011/4, 4011/5, 4203/2, 4204, 4205, 4206, 4209, 4213, 4215, 4214/3, 4214/5, 4214/7, 4216/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 4220/3, 4220/5, 4221, 4222, 4223, 4225/2, 4225/3, 4225/4, 4226, 4245, 5925, 6227, 6275, 8002, 8049/1.

Węgrów, 22.04.2010 r IOŚ.7670/8/12/08-10 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 49, 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r-Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu sprawy [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy dojazdowej (serwisowej) w Węgrowie wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 637 (skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego i Słowackiego) województwo mazowieckie”.

Węgrów, 1.04.2010 rok IOŚ.7670/2/09/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 ustawy [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie ul. Polna, Nadrzeczna, Ewangelicka, Chopina, Wieniawskiego” na działkach Nr ewid. 3244, 4458, 4525, 5414, 5709, 5711, 5727/2, 5727/3, 5727/17, 5727/22, 5727/36 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 3.03.2010 r IOŚ.7670/9/09/2009-2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie ul. Polna, Nadrzeczna, Ewangelicka, Chopina, Wieniawskiego” na działkach Nr ewid. 3244, 4458, 4525, 5414, 5709, 5711, 5727/2, 5727/3, 5727/17, 5727/22, 5727/36.

Węgrów, 2.02.2010 rok IOŚ.7670/9/07/09-10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni wraz z oczyszczalnią tlenową w Zakładzie Mleczarskim Hochland Polska Sp. z o.o. w Węgrowie” na działkach o numerach ewidencyjnych 6180/4, 6180/5, 6180/6, 6180/13, 6180/15, 6180/3.

Węgrów, 8.01.2010 r IOŚ.7670/6/10/2009-2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o [...]

Lista podmiotów, które na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zgłosiły Burmistrzowi Miasta Węgrowa informację o podjęciu działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Lista podmiotów, które na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zgłosiły Burmistrzowi Miasta Węgrowa informację o podjęciu działalności w [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Szamoty (od ul. Bujnowskiej do ronda na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Szamoty) w Węgrowie, na działkach nr ewid. 5756/1, 5756/2 położonych w Węgrowie przy ul. Szamoty.

Węgrów, 2.12.2009 r IOŚ.7670/7/07/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie ul. Polna, Nadrzeczna, Ewangelicka, Chopina, Wieniawskiego”, na działkach Nr ewid. 3244, 4458, 4525, 5414, 5709, 5711, 5727/2, 5727/3, 5727/17, 5727/22, 5727/36.

Węgrów, 17.11.2009 rok IOŚ.7670/9/05/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie ul. Polna, Nadrzeczna, Ewangelicka, Chopina, Wieniawskiego”, na działkach Nr ewid. 3244, 4458, 4525, 5414, 5709, 5711, 5727/2, 5727/3, 5727/17, 5727/22, 5727/36.

Węgrów, 3.11.2009 rok IOŚ.7670/9/03/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa kanalizacji deszczowej w Węgrowie ul. Polna, Nadrzeczna, Ewangelicka, Chopina, Wieniawskiego” na działkach Nr ewid. 3244, 4458, 4525, 5414, 5709, 5711, 5727/2, 5727/3, 5727/17, 5727/22, 5727/36.

Węgrów, 3.11.2009 rok IOŚ.7670/9/1/09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgrów-Centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Węgrów 2009.09.25 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni wraz z oczyszczalnią tlenową w Zakładzie Mleczarskim Hochland Polska Sp. z o.o. w Węgrowie”

Węgrów, 7.09.2009 r IOŚ.7670/6/6/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.91 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stacji paliw PKN ORLEN nr 1335 w Węrowie” na działce o Nr ewid. 6006 w Węgrowie przy ul. Kosciuszki 140.

Węgrów, 12.08.2009 r. IOŚ.7670/1-12/07-09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Obwieszczemie-Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni wraz z oczyszczalnią tlenową w Zakładzie Mleczarskim Hochland Polska Sp. z o.o. w Węgrowie” na działkach o numerach ewidencyjnych 6180/4, 6180/5, 6180/6, 6180/13, 6180/15, 6180/3.

Węgrów 2009.07.24 IOŚ.7670/6/02/09 O B W I E S Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacją deszczową z separatorem”, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 26.06.2009 r IOŚ.7670/5/08/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38, art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, ul. Narutowicza, placu przed „Domem Lipki” oraz rozbudowie ul. Rzemieślniczej, na działkach nr ewid. 3642, 5098, 5719, 5930/4, 5772/3, 5773/4, 5793, 5790/2, 5791/2, 5879, 3298, 3641, 3645, 3221, 3643, 3632, 5794, 3260, 4528/1, 3511/1, 3511/2, 5792/1, 5791/3, 5791/4, 3514/1, 3514/3, 3514/4, 3539/1, 3540, 3626, 5773/5, 5412, 3314, 5097, 3244, 5790/1.

Węgrów, 23.06.2009 rok IOŚ.7670/4/09/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacją deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1 położonych w Węgrowie

Węgrów, 10.06.2009 rok IOŚ.7670/5/06/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacją deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1.

Węgrów, 10.06.2009 rok IOŚ.7670/5/05/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy wraz z rozbudową i przebudową, budowa zbiornika na ścieki technologiczne z separatorem i odmulaczem” na działce o Nr ewid. 1853/2 w Węgrowie przy ul. Kosciuszki 131b.

Węgrów, 3.06.2009 r. IOŚ.7670/15/10/08-09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacja deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 27.05.2009 rok IOŚ.7670/5/04/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej-ul. Berka Joselewicza w Węgrowie, odcinek od 0+000,00 do km 0+220,83 wraz z kanalizacją deszczową oraz skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową, na działkach nr ewid. 5675, 5674/1, 5674/2, 5673/2 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 22.05.2009 r IOŚ.7670/3/08/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, ul. Narutowicza, placu przed „Domem Lipki” oraz rozbudowie ul. Rzemieślniczej, na działkach nr ewid. 3642, 5098, 5719, 5930/4, 5772/3, 5773/4, 5793, 5790/2, 5791/2, 5879, 3298, 3641, 3645, 3221, 3643, 3632, 5794, 3260, 4528/1, 3511/1, 3511/2, 5792/1, 5791/3, 5791/4, 3514/1, 3514/3, 3514/4, 3539/1, 3540, 3626, 5773/5, 5412, 3314, 5097, 3244 położonych w Węgrowie

Węgrów, 20.05.2009 rok IOŚ.7670/4/06/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Kościuszki w Węgrowie – ul. Kołłątaja obejmująca odcinek ul. H. Kołłątaja od skrzyżowania z ulicą Piwną do ulicy Kościuszki-Etap II na działkach nr ewid. 4528/1, 4528/2, 5930/2, 5783, 5930/4 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 13.05.2009 r IOŚ.7670/2/09/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38, art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Błonie wraz z kanalizacja deszczową z separatorem, na działkach nr ewid. 4845, 5910/2, 5925, 5924 4760, 4780, 4734, 5919, 5898/1 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 12.05.2009 rok IOŚ.7670/5/1/09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku i raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stacji paliw PKN ORLEN nr 1335 w Węrowie”

Węgrów 2009.04.2/8 IOŚ.7670/1-7/07-09 O B W I E S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./, w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Kościuszki w Węgrowie – ul. Kołłątaja obejmująca odcinek ul. H. Kołłątaja od skrzyżowania z ulicą Piwną do ulicy Kościuszki-Etap II.

Węgrów, 17.04.2009 rok IOŚ.7670/2/7/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 74 ust. 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Kościuszki w Węgrowie – ul. Kołłątaja obejmująca odcinek ul. H. Kołłątaja od skrzyżowania z ulicą Piwną do ulicy Kościuszki-Etap II.

Węgrów, 1.04.2009 rok IOŚ.7670/2/6/09 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. [...]

Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest

Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest § 1 1.Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej pod rzeką Czerwonką w Węgrowie, na działkach nr ewid. 5756/1, 5412, 4456, 3299 położonych w Węgrowie przy ul. Szamoty-Spacerowa.

Węgrów, 9.03.2009 r IOŚ.7670/1/07/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic na Osiedlu Kościuszki w Węgrowie – ul. Kołłątaja obejmująca odcinek ul. H. Kołłątaja od skrzyżowania z ulicą Piwną do ulicy Kościuszki-Etap II na działkach nr ewid. 4528/1, 4528/2, 5930/2, 5783, 5930/4 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 3.03.2009 rok IOŚ.7670/2/1/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn “Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego”

Węgrów, 19.01.2009 r IOŚ.7670/16/13/08-09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego.

Węgrów, 30.12.2008 rok IOŚ.7670/16/12/08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 46 a ust. 5 [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie.

Węgrów, 18.12.2008 rok IOŚ.7670/16/11/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego “

Węgrów, 12.12.2008 rok IOŚ.7670/16/10/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I.

Węgrów, 18.11.2008 r IOŚ.7670/13/15/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa"

Węgrów, 17.11.2008 r IOŚ.7670/14/15/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Bagno-Aleja Solidarności i ul.Gołębiewskiego

Węgrów, 17.11.2008 r IOŚ.7670/12/15/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy dla przedsięwziecia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I.

Węgrów, 3.11.2008 rok IOŚ.7670/13/11/08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 46 a ust. 5 [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami ul. Szamoty - etap I" przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie.

Węgrów, 3.11.2008 rok IOŚ.7670/13/10/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I przez [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy dla przedsięwziecia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa.

Węgrów, 31.10.2008 rok IOŚ.7670/14/11/08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 46 a ust. 5 [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa" przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie. Na podstawie [...]

Obwieszczenie w sprawie możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Bagno-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego.

Węgrów, 31.10.2008 rok IOŚ.7670/12/13/08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 46 a ust. 5 [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa kanlizacji sanitarnej z przyłączeniami w Węgrowie w ul. Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowa, Rynek Mariacki, Piłsudskiego".

Węgrów, 29.10.2008 rok IOŚ.7670/16/4/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Węgrów, 28.10.2008 rok IOŚ.7670/13/09/08 Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I”

Węgrów, 28.10.2008 rok IOŚ.7670/13/09/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I” [...]

Obwieszczenie w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I.

Węgrów, 23.10.2008 rok IOŚ.7670/13/6/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa”

Węgrów, 22.10.2008 rok IOŚ.7670/14/09/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa” Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa na działkach o nr ewid. 3632, 5797/3, 5800/3, 5803/7, 5805/4, 5807, 5809/2.

Węgrów, 17.10.2008 rok IOŚ.7670/14/6/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydanych opinii dotyczących raportu oddziaływania na środowisko oraz odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie.

Węgrów, 13.10.2008 rok IOŚ.7670/12/10/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego przez [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa na działkach o nr ewid. 3632, 5797/3, 5800/3, 5803/7, 5805/4, 5807, 5809/2

Węgrów, 8.10.2008 rok IOŚ.7670/14/4/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Węgrowie ul. Rynkowa na działkach o nr ewid. 3632, 5797/3, 5800/3, 5803/7, 5805/4, 5807, 5809/2.

Węgrów, 8.10.2008 rok IOŚ.7670/14/1/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. [...]

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego.

Węgrów, 6.10.2008 rok IOŚ.7670/12/9/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej “Bagno”-Aleja Solidarności i ul. Gołębiewskiego Na podstawie art. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu”na działce o Nr ewid. 590/1 zlokalizowanej w Węgrowie Grudzie II 6.

Węgrów, 3.10.2008 r. IOŚ.7670/10/12/08 Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z podłaczeniami w miejscowości Węgrów ul. Szamoty-etap I na działkach o Nr ewid. 5756/3, 5831 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 1.10.2008 rok IOŚ.7670/13/4/08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowosci Węgrów ul. Szamoty-etap I na działkach o Nr ewid. 5756/3, 5831 położonych w Węgrowie.

Węgrów, 1.10.2008 rok IOŚ.7670/13/1/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej pn. "Budowa ulic w Węgrowie: Obrębowej, Skośnej oraz łączników pomiędzy ulicą Słowackiego i Skośną oraz pomiędzy ulicami Skośną i Obrębową wraz z kanalizacją deszczową"

Węgrów, 18.07.2008 r IOŚ.7670/8/12/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mistrza Twardowskiego i Palloniego w Węgrowie.

Węgrów, 17.07.2008 r IOŚ.7670/9/12/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ul. Kilińskiego w Węgrowie"

Węgrów, 15.10.2007 rokIGK.7670/15/1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej ul. Młodzieżowa, ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie od km 0+00 do km 0+549,12” na działkach o Nr ewid. 5879, 4312, 5888, 3598, 3570, 5674/2.

Węgrów, 28.09.2007 rIGK.7670/8/09/07O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulicy Gościniec Niepodległości”

Węgrów, 17.09.2007 rIGK.7670/7/12/07O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych"

Węgrów, 6.09.2007 rIGK.7670/2/10/07O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w obrębie ulic Klonowej, Topolowej, Lipowej, Bohaterów Warszawy, Mistrza Twardowskiego i Piłsudskiego .

Węgrów, 5.09.2007 rIGK.7670/8/08/07O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami” na działkach o Nr ewid 1956, 2039/1, 2039/2, 2070/2, 2120/1 położonych w Węgrowie przy ul. Wierzbowej, Cmentarnej, Glinki.

Węgrów, 3.09.2007 rIGK.7670/11/07/O/07O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Postanowienie o odstapieniu od raportu oddziaływania na środowisko dla przed. pn. ”Przebudowa drogi powiatowej ul. Młodzieżowa, ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie od km 0+00 do km 0+549,12” na działkach o Nr ewid. 5879, 4312, 5888, 3598, 3570, 5674/2.

Węgrów 2007.07.13IGK.7670/12/04/07P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 56 [...]

Postanowienie o odstąpieniu od raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Klonowa, Topolowa, Lipowa, Bohaterów Warszawy, Mistrza Twardowskiego, ul. Piłsudskiego.

Węgrów 2007.07.02IGK.7670/8/04/07P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 72a [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączami w Węgrowie ul. Wierzbowa, Cmentarna, Glinki”

Węgrów, 5.06.2007 rokIGK.7670/11-1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."“ Przebudowa drogi powiatowej ul. Młodzieżowa, ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie od km 0+00 do km 0+549,12”

Węgrów, 5.06.2007 rokIGK.7670/12-1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowi sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie ulic: Klonowej, Topolowej, Lipowej, Bohaterów Warszawy i Mistrza Twardowskiego

Węgrów, 30.05.2007 rokIGK.7670/8-1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej w obrębie ul. Gościniec Niepodległości

Węgrów, 30.05.2007 rokIGK.7670/7-1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), [...]

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic E. Orzeszkowej i ul. Różanej

Węgrów, 30.05.2007 rokIGK.7670/6-1/07ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z póżn. zm.), [...]

Odstapienie od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa dróg gminnych w mieście Węgrowie: ulica Aleja Partyzantów, ulica Słoneczna , ulica Szeroka, przebudowa włączenia Al. Partyzantów do drogi krajowej Nr 62

Węgrów 2007.04.03IGK.7670/2-4/07P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 56 [...]

Odstapienie od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa dróg gminnych w mieście Węgrowie: ulica Aleja Partyzantów, ulica Słoneczna , ulica Szeroka, przebudowa włączenia Al. Partyzantów do drogi krajowej Nr 62

Węgrów 2007.04.03IGK.7670/2-4/07P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 56 [...]

Odstapienie od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa dróg gminnych w mieście Węgrowie: ulica Aleja Partyzantów, ulica Słoneczna , ulica Szeroka, przebudowa włączenia Al. Partyzantów do drogi krajowej Nr 62

Węgrów 2007.04.03IGK.7670/20/04/06P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 Kpa, art. 51 ust. 3, art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2006 roku, Nr 129, poz.902.), § 3 ust 1 pkt 56 [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie"

Węgrów, 15.03.2007 rIGK.7670/12/15/06-07OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, w [...]

Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015"

Węgrów, 26.01.2007 rokOgłoszenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że projekt [...]

Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015"

Węgrów, 26.01.2007 rokOgłoszenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że projekt [...]

Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 212-215"

Węgrów, 26.01.2007 rokOgłoszenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że projekt [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku inwentarskiego – stajni na 6 koni"

Węgrów, 28.12.2006 rIGK.7670/19/08/ 06OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, w [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL pod nazwą „Węgrów 2” nr 0071"

Węgrów, 12.12.2006 rIGK.7670/13/18/05- 06OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r /Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz.902/, w [...]

Decyzja środowiskowa " Budowa ulic na osiedlu Kościuszki"

Węgrów, 25.09.2006 rIGK. 7670/6/09/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej [...]

Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji nadawczej UKF 87,5-108 MHz dla potrzeb emisjiprogramu pod nazwą. "Radio Maryja".

Węgrów, 6.09.2006 rIGK.7670/11/07/2006 Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.Budowa sieci kanaizacji deszczowej w ul. Al. Siedleckiej

Węgrów, 17.07.2006 r. IGK.7670/17/01/06 Ogłoszenie Działając na podstawie art. 49 i art 61 § 4 Kpa w związku z art 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Siedleckiej i ul. Wierzbowej w Węgrowie

Węgrów, 10.04.2006 r.IGK. 7670/16/01/06Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 i art 61 § 4 Kpa w związku z art 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa stacji nadawczej UKF 87,5-108 MHz dla potrzeb emisji programu pod nazwą "Radio Maryja"

Węgrów, 19.04.2006 rIGK.7670/11/02/06 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa ulic na osiedlu Kościuszki w Węgrowie

Węgrów, 12.04.2006 r.IGK. 7670/6/03/06Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 i art 61 § 4 Kpa w związku z art 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach. Wykorzystania doliny Liwca dla celów turystycznych".

Węgrów, dn.30.01.2006 r.PDR 7624-1/2005/2006   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

Decyzja środowiskowa PHU Sławomir Gałązka

Węgrów, 5.01.2006 rIGK. 7670/5/05/06 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej [...]

Decyzja środowiskowa, Teresa Adamowicz

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Decyzja środowiskowa, Teresa Adamowicz

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o [...]

Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach. Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych.

PDR.7624-1/2005 Węgrów, dnia 16.11.2005 r. Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach. Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych.

PDR.7624-1/2005 Węgrów, dnia 16.11.2005 r. Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w KrypachWykorzystania doliny Liwca dla celów turystycznych.

PDR.7624-1/2005 Węgrów, dnia 16.11.2005 r. Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Zwiększeniu potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach

PDR.7624-1/2005 Węgrów, dnia 16.11.2005 r. Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Teresa Adamowicz

Węgrów, 12.10.2005 rokOGŁOSZENIENa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z póżn. zm /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w [...]

PHU Sławomir Gałązka

Węgrów, 19.09.2005 rO G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z póżn. zm /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w [...]

UCHW. PLANU PERN

Węgrów 2005.06.07 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm. / Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do [...]

wyd. decyzja Zelce 3A

Węgrów2005.04.20GPI.7331/48/2004InformacjaNa podstawie art. 32 ust.2 ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.z 2001r. 62, poz. 627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w [...]

zmiana sposobu użyt. i bud. zakł. prod. mebli

Węgrów 2005.03.07GPI.7331/44/2004I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, [...]

inf. dec. zniana przezn bud, gosp. na zakład produkcji karmy

Węgrów 2005.02.17GPI.7331/47/2005I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, [...]

meble zelce

Węgrów 2005.02.17 0 G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm. /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje [...]

Wydanie dec. na zakład prodl

Węgrów 2005.02.10GPI.7331/38/2004I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, [...]

zmiana przeznaczenia na skład złomu

Węgrów 2005.01.28GPI.7331/42004 INFORMACJA Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z [...]

rejestr plan PERN

Węgrów 2005.01.17O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z póżn. zm /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że w [...]

zakład meblowy

Węgrów 2005.01.06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm. /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje [...]

Informacje o projektach opracowań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011

Pod adresem BIP Powiatu Węgrowskiegoznajdują się projekty opracowań :1.Program ochrony środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011. 2. Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011. Do dnia 27 lutego 2004 roku [...]

Informacje o projektach opracowań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011

Pod adresem BIP Powiatu Węgrowskiegoznajdują się projekty opracowań :1.Program ochrony środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011. 2. Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2011. Do dnia 27 lutego 2004 roku [...]

GPI.7331/35/2003

Węgrów 2003.09.04GPI.7331/35/2003I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, [...]

Mar

Węgrów 2003.08.07 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm. /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje [...]

6062/1 i 6062/2

Węgrów 2003.07.11 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm. /, Burmistrz Miasta Węgrowa podaje do publicznej wiadomości, że [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij